HRVATSKI | ENGLISH  
 
7. Međunarodni stručno-znanstveni skup
7th International Professional and Scientific Conference
12.-15. 9. 2018., Zadar, Hrvatska/Croatia
 
NaslovnicaO skupuPrijava radovaRegistracijaSponzoriKontaktSmještajMapa stranica
 
Tematska područja
Uputa za pisanje sažetka
Uputa za pisanje radova
Popis prihvaćenih sažetaka
Uputa za pisanje radova

Predložak (template) za pisanje rada za VII. međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA


ZRZZ_2018_Upute_za_pisanje_radova.doc


Osnovni elementi za pisanje radova su:

program: Microsoft Word;


- maksimalni obujam rada (sa prilozima): 6 (šest) stranica;

- format: B-5, sve margine 2,5 cm;

- tip slova: latinični font Times New Roman;

- veličina slova: 10 pt;

- prored: single;

- jezik: hrvatski ili engleski.

 

Radovi po pozivu mogu sadržavati najviše do 12 ( dvanaest) stranica formata B-5.

 

Rad treba sadržavati sljedeće dijelove:

- naslov rada;

- ime(na) autora;

- naziv ustanove-tvrtke koju predstavlja;

- sažetak;

- ključne riječi;

- uvod;

- rezultate rada;

- zaključak i

- literaturu.

 

Rad treba pripremiti na sljedeći način:

- naslov rada dati na hrvatskom i engleskom jeziku;

- sažetak rada i ključne riječi dati na hrvatskom i engleskom jeziku;

- naslove i podnaslove označavati brojevima;

- navesti samo literaturu koja je direktno korištena u radu sa naznakama u tekstu rada;

- tablice i grafikone uraditi u Microsoft Wordu i/ili Microsoft Excelu;

- skenirane slike dati u nekom od sljedećih formata: tif, jpg, jpeg, gif ili bmp;

- sve tablice, slike i grafikoni trebaju sadržavati naslove sa rednim brojevima i naznakama u tekstu rada;

- matematičke i kemijske jednadžbe i formule prikazati u MS Equation Editoru, označene rednim brojevima s naznakama u tekstu.

 

Radovi mogu biti pisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Izlaganje radova može, isto tako, biti na engleskom ili hrvatskom jeziku.

Na prvoj početnoj stranici rada poslije naslova rada, navesti ime i prezime autora i koautora, ustanovu i e-mail adresu. Pri slanju sažetka rada obvezno uz e-mail adresu dostaviti i telefonski broj autora radi eventualnih kontakata.

Rukopisi radova koji ne budu pripremljeni po ovim uputama biti će vraćeni autorima na doradu.

 

Uz pozitivnu recenziju rad će biti objavljen u Zborniku radova 7. Međunarodno stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“.


 
Republika Hrvatska   Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Ministarstvo zdravstva
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja